سرپرست تراکتور: کمیته داوران قهرمان لیگ را تعیین کرد