تصاویر اختصاصی تسنیم از حال و هوای «جبل النور» در روز مبعث