مدیریت صحیح فضای مجازی دغدغه‌های فرهنگی را کاهش می‌دهد