در صورت همراهی بیمه ها در افزایش تعرفه ها، فشاری به مردم نخواهد آمد