حضور مردم در طرح های سلامت، رضایت از عملکرد وزارت بهداشت است