رئیس هانوفر: با تورستن فینک و هیچ مربی دیگری مذاکره نکردیم