یازدهمین همایش خیرین مدرسه ساز شهرستان خمین برگزار می شود