خیابان ۱۷ شهریور به آزمایشگاه مدیریت شهری تبدیل شده است