امضای تفاهمنامه همکاری 8 ماده‌ای بین وزارت بهداشت و پژوهشکده محیط زیست