ایران با آغوش باز پذیرای جوانان جویای علم و معرفت سراسر جهان است