اعتبار هفت هزار میلیارد ریالی دولت برای شهرهای زیر 100 هزار نفر