اطلاعات جديد از ساخت زير دريايي هاي فوق سنگين در كشور