عرضه محصول ارگانيک با يک چهارم قيمت جهاني به بازار