عملیات انتقال جنین در یک واحد گاومیش داری در شهرضا با موفقیت انجام شد