تکامل بشریت، دستاورد بعثت/ وحدت یک واجب شرعی و اصل مسلم قرآنی است