مهدوی:سفیر شایسته ای برای داوران ایرانی خواهیم بود