انتقاد از عدم واگذاری کنترل حریم هوایی افغانستان به ...