دقیق‌ترین آزمایش مصرف مواد مخدر، فقط با یک اثرانگشت