- میزان فعلی وام خودرو تاثیری در تحرک بازار خودرو نخواهد داشت