عبارت «بازرسی مدیریت شده از مراکز نظامی» ابهام دارد/ حفظ حریم دفاعی و امنیتی خط قرمز انعطاف‌ناپذیر ا