قائم‌مقام نمایشگاه کتاب: صدا و سیما فرع را چسبید و اصل را رها کرد