عملیات احداث سد بش قارداش ۲۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد