قادریان: با یک اشاره از خادم انگیزه‌ام برای طلا بیشتر شد!