کشته شدن پنج افغان در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا