خوشبینی٬ به‌معنای پذیرش هر نوع توافقی نیست/ برای تمام احتمال‌ها آماده‌ایم