چرا بقیه فسادها را رها کرده و روی دستمزد پزشکان زوم کرده‌اید/درآمد پزشکان باید سقف داشته باشد