دختر سانتافه سوار يک سرباز و يک پيرمرد را زير گرفت