حضور تصویرگران حرفه‌ای در نمایشگاه اعتماد ناشران را افزایش می‌دهد