ديدار مسوولان نظام، سفيران کشورهاي اسلامي و قشرهاي مختلف مردم با مقام معظم رهبري