خلیلیان: در شخصیت فرکی و ما نیست که برای یک جام دست به کارهای دور از شأن بزنیم