«اضطراب» و «افسردگی» در جامعه افزایش پیدا کرده است