عزت و سربلندی مسلمانان جهان در الگ پذیری از زندگی پیامبر (ص) است