تنه درختان و درخت انار در استان اردبیل بیمه می شود