نگاهی به دروغ‌های سیاسی/ به دماغ‌ سیاست‌مداران دقت کنید!