تشکیل شورای سراسری راهبردی فناوری نوین در حوزه زیارت