اتحاد و انسجام جوامع اسلامی میراث بعثت نبی مکرم اسلام(ص) است