رئیس جمهوری ترکمنستان 1202 زندانی ترکمن و 13 زندانی خارجی را عفو کرد