انعقاد تفاهمنامه میان مرکز سلامت محیط و کار و پژوهشکده محیط زیست