دیپلمات‌ایرانی: هیچ توافقی برای انتقال‌سوخت مصرفی از ایران به روسیه نشده است