سرپرست تراکتورسازی: پسر اولیویرا به ما گفت بازی سپاهان مساوی تمام شد!