رهبر معظم انقلاب: امنیت خلیج فارس با کسانی است که خلیج فارس خانه‌ آنهاست