صدور مجوز بازدید نظامی خط قرمز نظام است/ بازدید نظامی مشمول قرارداد MPT نیست/صدور مجوز نظامی پاسخگویی