فلسفه بعثت،‌ حاكم كردن مكارم اخلاقی در جامعه اسلامی است