شرکت دخانیات در سرمایه گذاری و گردش مالی شفاف عمل نمی کند