بررسی «زندگی و زمانه یک نویسنده تاثیرگذار» در یک کنگره دانشجویی