آمریکا و ازبکستان در مورد امنیت منطقه و افغانستان گفت‌وگو کردند