بهره برداري از دو طرح عمراني و آموزشي در چهارمحال و بختياري