تولید مازوت در پالایشگاه تبریز به 10 درصد کاهش خواهد یافت