14 مصدوم در 2 حادثه رانندگی/ انتقال ۳ نفر از مصدومان با اورژانس هوایی