بازرسی از مراکز نظامی برنامه‌ جاسوسی به ظاهر قانونی است/ تیم مذاکره کننده اختیاری برای اجازه بازدید